วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกาศสอบราคาแท็บเล็ต

โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ต้องการสอบราคาแท็บเล็ต จำนวน 30 เครื่อง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา ถึงวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์
กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ในวันที่ 26 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการสอบราคา ในวันที่ 27 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนนาสี นวนพิทยาสรรค์ ในวันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4373-1265 และหมายเลข 080-415-7461 ในวันและเวลาราชการ

ประวัติโรงเรียน


1. ประวัติการจัดตั้ง การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารโรงเรียนและบริบทของโรงเรียน
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ตั้งขึ้นที่โรงเรียนบ้านหวาย ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีครูในอัตราของสาขาโรงเรียน 4 คน ประกอบด้วย ครู 3 คน และผู้ประสานงานสาขา 1 คน คือ นายมั่นศิลป์ บูรพันธ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์คนแรก คือ ว่าที่ร้อยตรีประมวล ชาวเรือ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ตามคำสั่งที่ 1724/2535 สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2535
คนที่ 2 คือ นายมั่นศิลป์ บูรพันธ์ ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 1822/2535 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2535 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2535 ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จนขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547
คนที่ 3 คือ นายกษม บุญบรรจง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 ที่ /2547 สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2547 มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549
คนที่ 4 คือ นายสุริยงค์ วงษ์บุตร ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 ที่ 648/2549 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 จนถึง พ.ศ. 2554
คนที่ 5 คือ นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 – 7 ธันวาคม 55
คนที่  6 คือ นายอวยชัย ปัจจัยเก  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 255 – ปัจจุบัน
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหวาย มาตั้งอยู่ที่พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกหนองขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสีนวน ระหว่างกิโลเมตรที่ 9-10 ถนนสายกันทรวิชัย-เชียงยืน ห่างจากตัวจังหวัด 25 กิโลเมตร เริ่มจัดตั้งและก่อสร้างอาคารถาวร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2535
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล มีเนื้อที่ทั้งหมด 100 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าธรรมชาติ เดิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันถ่านโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จัดสอนแบบสหศึกษา เปิดทำการสอนนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3-4 จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 141 คน มีบุคลากรเป็นข้าราชการครู 14 คน ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ครูผู้สอน 13 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ตำแหน่งยาม 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน 2 คน
ด้านอาคารสถานที่ มีอาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก ข และ ค อย่างละ 1 หลัง อาคารเรียนแบบ 108 ล/30 จำนวน 1 หลัง มีบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง มีห้องน้ำ-ห้องส้วม
นักเรียน แบบ 6 ที่ จำนวน 2 หลัง หอประชุม 100/27 จำนวน 1 หลัง สนามบาสเกตบอล (basketball) แบบมาตรฐาน (FIFA) 1 สนาม ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 ที่
ด้านงบประมาณปีการศึกษา 2551 ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 237,000 บาท
ลักษณะของชุมชน มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการทั้งในตำบลนาสีนวนและนอกตำบล ได้แก่ บ้านนาสีนวน บ้านโพธิ์มี บ้านหนองเม็ก บ้านโนนสะอาด บ้านทัน บ้านตำแย บ้านหนองคู บ้านหนองอุ่ม บ้านเขวาโดน บ้านแหย่ง บ้านแสนสุข บ้านหวายและบ้านมะโม เนื่องจากปัจจุบันการคมนาคมสะดวกขึ้นและมีโรงเรียนตั้งขึ้นหลายแห่ง นักเรียนจึงแยกย้ายไปเรียนหลายแห่ง ในส่วนนักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ส่วนใหญ่ผู้ปกครองประกอบ อาชีพทางเกษตรกรรมและไปรับจ้างทำงานในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูและอยู่ร่วมกันสมบูรณ์ทั้งครอบครัวน้อย
2. สัญลักษณ์เกี่ยวกับโรงเรียน
1. สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นรูปต้นไม้ ดอกเห็ดและพื้นนา
                  
    ความหมาย ต้นไม้ หมายถึง ความเจริญงอกงาม
    ดอกเห็ด หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
     พื้นนา หมายถึง ความเป็นระบบระเบียบซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต
 3. อักษรย่อของโรงเรียน  น.ส.
 4. ปรัชญาของโรงเรียน
“ สุวิชาโน ภวํโหติ “ ผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ
5. คำขวัญของโรงเรียน
สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
6. ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน  ปี 2555
ข้อมูลบุคลากร  ครู 14 คน ยาม 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน
ข้อมูลนักเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด 153 คน แยกตามระดับชั้นดังนี้
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ชาย  15 คน หญิง 10 รวม 25 คน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ชาย  13 หญิง  10 รวม 23 คน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ชาย  38 หญิง  19 รวม 57 คน
 รวม ม. ต้น  ชาย 66 คน  หญิง 39 คน รวม 105 คน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ชาย 9 คน หญิง 14 คน  รวม 23 คน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ชาย  7 คน  หญิง 13 คน รวม 20 คน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ชาย 4 คน หญิง 1 คน รวม 5 คน
 รวม ม.ปลาย  ชาย 20 หญิง  28 คน  รวม 48 คน
 รวมทั้งหมด 153 คน